Et Powershell script som danner en RSC output file til brug på mikrotik enheder.

 


## makes powershell use TLS1.2
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
$blacklist = "https://ransomwaretracker.abuse.ch/downloads/RW_IPBL.txt"

$data = Invoke-WebRequest $blacklist

$RosFirewallAddresslist = "/ip firewall address-list"
$RosAddList = "add list=blacklist address="
$RosComment = " comment=RansomwareTracker"

$RosScriptOutput = "c:\temp\RansomwareTracker.rsc"

$RosFirewallAddresslist | out-file $RosScriptOutput -Encoding unicode -Force

## https://chrisjwarwick.wordpress.com/2012/09/16/more-regular-expressions-regex-for-ip-v4-addresses/
Function ExtractValidIPAddress($String){
$IPregex=‘(?<Address>((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?))’
If ($String -Match $IPregex) {$Matches.Address}
}

foreach( $line in $data.RawContent.Split("") )
{
if ($line -and (ExtractValidIPAddress($line) )) {
$RosAddList + $line + $RosComment | out-file $RosScriptOutput -Encoding unicode -Append
}
}
#Get-Content $RosScriptOutput