Et Script jeg har brugt for at se om Bitlocker er enabled på en Windows 7 maskine, og derefter sætter jeg en registry key, som kan bruges i et andet system, der ikke selv kan kigge i WMI direkte.


Write-Host "Getting the bitlocker info from local WMI"

$BTstatus = GWMI -Class Win32_EncryptableVolume -Namespace ROOT\cimv2\Security\MicrosoftVolumeEncryption | WHERE {$_.Driveletter -eq "C:"} | SELECT ProtectionStatus 
$RegData = "HKLM:\Software\net-help"

IF(!(Test-Path $RegData))
  {
      New-Item -Path $RegData -Force 
  }

if (!$BTstatus)    Write-Host "no bitlocker, Setting Registry Flag" 
    Set-ItemProperty -Path $RegData -Name 'BitlockerEnabled' -Value 0 -Type Dword -force
    Start-sleep 10 
     exit 998
}
else
{
   switch ($BTstatus.ProtectionStatus) 
    { 
        0 {Write-Host "Bitlocker is disabled, doooing nothing.... somthing wrong....";  Set-ItemProperty -Path $RegData -Name 'BitlockerEnabled' -Value 0 -Type Dword -force ; exit 999 } 
        1 {Write-Host "Bitlocker is enabled, changing locals ";    Set-ItemProperty -Path $RegData -Name 'BitlockerEnabled' -Value 1 -Type Dword -force ; Start-sleep 10 ; exit 0  } 
        default {Write-Host "Unknown bitlocker status, doooing nothing.... somthing wrong....";  Set-ItemProperty -Path $RegData -Name 'BitlockerEnabled' -Value 0 -Type Dword -force ; exit 999}

    }
}